logo
AÖF - Hukukun Temel Kavramları
AÖF Hukukun Temel Kavramları Testi Çöz
1.
Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bir taşınmazın el değiştirmesi ile taşınmaz üzerinde geçerli olarak kurulan irtifak hakları kendiliğinden sona erer.
Soru Açıklaması
2.
İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik
Soru Açıklaması
3.
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Teorik Akıl
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?
Doğru Cevap: "A" Kolluk Kuvvetleri
Soru Açıklaması
5.
Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kolluk Kuvvetleri
Soru Açıklaması
6.
Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hukuka aykırı eylemle bozulan hukuk düzeninin mümkün olduğunca eski haline getirilmesidir.
Soru Açıklaması
7.
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli birbütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Muâmelât
Soru Açıklaması
8.
Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddî ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisinde bakılır?
Doğru Cevap: "B" İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
9.
Amerikan hukukunun hangi özelliği onun modern hukuk tarihindeki özel yerini vurgular?
Doğru Cevap: "A" Batıya göç hareketi, hukuksuz bir toplumsal yaşam biçiminden hukuki bir yaşam biçimine geçişin yegane modern örneği olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi adlî, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle görevli ve yetkili yüksek yargı merciidir?
Doğru Cevap: "E" Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 15/07/18