logo
KPSS Genel Kültür
Tarih Online Deneme Sınavı
1.
I. Yazı 
II. Bitki motifleri 
III. Hayvan resimleri 
IV. İnsan figürleri 
V. Geometrik şekiller
 
Yukarıda verilen süsleme sanatlarından hangilerinin hem Türk İslam Devletleri döneminde hem de İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" II - III ve V
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklularla illgili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Haçlı Seferlerini önlemeleri
Soru Açıklaması
3.
Türk İslam devletlerinin çoğunda; 
- Bilim dili: Arapça
- Edebiyat ve resmi dil: Farsça
 - Konuşma dili: Türkçe’dir.
 Bu durumun sakıncaları arasında;
 I. Yönetimle halk arasında kopukluk olması
II. Türkçenin gelişme dinamiğinin zayıflaması
III. Ulusal birliğin sağlanmasının zorlaşması
sonuçlarından hangileri sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti, timar sisteminden:
I. Vergilerin toplanması
II. Adaletin gerçekleştirilmesi
III. Ülke güvenliğinin sağlanması
IV. Ticaretin geliştirilmesi
V. Asker yetiştirilmesi
amaçlarından hangileri için yararlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I - III ve V
Soru Açıklaması
5.
I. Bedesten
II. İmaret
III. Medrese
IV. Enderun
V. Dâr-üşşifa
Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilenlerden hangilerinin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır?
Doğru Cevap: "C" II - III ve V
Soru Açıklaması
6.
XVIII. yüzyılda Avrupa Sanayi devrimini gerçekleştirip, Osmanlılardan hammadde almaya başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlılardaki lonca sistemi çökmüştür.
Bu durum Osmanlı Devletinde;
I. Tarımda üretimin geçimlik düzeyden Pazar ekonomisi düzeyine gelmesi
II. İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması
III. İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapağıya dönüşmesi
IV. Osmanlıların Batılı devletlerin açık pazarı olması
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "E" I - III ve IV
Soru Açıklaması
7.
I. Tanzimat Döneminde
II. 23 Nisan 1920'den - 1 Kasım 1922'ye kadar,
görülen ikilikler aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim - Hukuk / Yönetim
Soru Açıklaması
8.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan
I. Kanun-i Esasi’nin ilanı
II. Sened-i İttifak’ın imzalanması
III. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
IV. Panosmanizm düşüncesinin savunulması
V. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlamaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "E" I - III - IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Balkan Savaşlarının;
I. Bab-ı Ali Baskını
II. Hareket Ordusunun kurulması
III. Arnavutluğun bağımsızlığı
IV. İkinci Meşrutiyetin ilanı
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Çanakkale Savaşlarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Osmanlıların Balkanlar üzerinden müttefikleriyle bağ kurmasının zorlaşmasına
Soru Açıklaması
logo
KPSS Genel Kültür
Tarih Online Deneme Sınavı
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yaptıklarına:
- haklılık
- yasallık
- demokratiklik
kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalardan biriolamaz?
Doğru Cevap: "D" Başkomutanlıkla birlikte Meclisin tüm siyasi yetkilerini de kullanması
Soru Açıklaması
12.
Erzurum Kongresiyle, Sivas Kongresi’nin farkları arasında;
I. Güdüm ve korumanın reddi
II. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
III. Her türlü ayrıcalıklara karşı çıkılması
IV. Kuvay-ı Milliye güçlerinin komuta altına alınması
V. Temsilciler Kurulunun tüm yurdu temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması
hangileri vardır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Temsilciler Kurulunun Sivas Kongresini takiben gösterdiği siyasi başarılar arasında;
I. Damat Ferit’in görevden alınması
II. M. Kemal’in Erzurum’dan milletvekili seçilmesi
III. Amasya Görüşmelerinin yapılması
IV. İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması
hangileri sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Peyam-ı Sabah
Soru Açıklaması
15.
Misak-ı Milli’de alınan kararlar içerik ve nitelik olarak irdelendiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğusöylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ulusal hakimiyetle
Soru Açıklaması
16.
I. Sandler Raporu
II. Amiral Bristol Raporu
III. Kofi Annan Raporu
IV. General Harbord Raporu
V. Milne Raporu
Yukarıdaki raporların hangilerinin Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ilgili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci TBMM’nin varlığını ve otoritesini korumaya, yönelik olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" “Meclis Hükümeti” sisteminin oluşturulması
Soru Açıklaması
18.
İlk TBMM açıldığında;
- Bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğun-lukla seçilmekteydi.
- Daha sonra bu kural TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından, mutlak çoğunlukla seçilecektir şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklikle;
I. Hükümette görüş birliği sağlama
II. Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırma
III. Hükümet bunalımlarını önleme
IV. Ulus egemenliği ilkesini pekiştirme
amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinin Birinci İnönü Savaşı sonunda toplanan Londra Konferansı ile ilgili bir bilgi olduğusöylenemez?
Doğru Cevap: "B" İtilaf Devletleri arasındaki birlikteliği güçlendirmiştir.
Soru Açıklaması
20.
I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. Ankara Antlaşması
III. Kars Antlaşması
IV. Gümrü Antlaşması
V. Lozan Antlaşması
Ulusal Kurtuluş Savaşında yapılan yukarıdaki Antlaşmaların hangilerinde Boğazlarla ilgili bir hüküm vardır?
Doğru Cevap: "D" I - III ve V
Soru Açıklaması
logo
KPSS Genel Kültür
Tarih Online Deneme Sınavı
21.
Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir.” denilmektedir.
Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa’ya hangi gücü sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Devlet işlerinde tek başına hareket etme
Soru Açıklaması
22.
Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1-Afganistan 2-Sovyet Rusya 3-Fransa
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Fener Rum Patrikhanesi’nin siyasi erk kazanması
Soru Açıklaması
24.
Çok partili hayat,
I. Hükümetin denetlenmesi
II. Her fikrin temsil hakkının olması
III. Milletvekili sayısının artması
IV. Hükümet kurmanın kolaylaşması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için, zamanlamanın uygun olması gerekir.
Türkiye’de aşağıdaki olayların hangisinin zamanlaması bu ilkeye uygun olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
Soru Açıklaması
26.
1930 - 1938 yılları arasında ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ankara Antlaşması’nın imzalanması / Musul Sorunun'un çözülmesi
Soru Açıklaması
27.
Türk Devrimi’nde içte ulusal egemenlik dışta ulusal bağımsızlık mücadeleleri birlikte yürütülmüştür.
Sözü edilen mücadeleler, aşağıdakilerden hangilerine karşı verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Saltanata - Emperyalizme
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan önce Türkiye’nin uğraştığı sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs Sorunu
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Harf İnkılâbı’nın yapılması
Soru Açıklaması
30.
I. Millet Mektepleri
II. Köy Enstitüleri
III. Üniversite reformu
IV. Varlık vergisi
Yukarıda verilenlerden hangileri İsmet İnönü döneminde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Son Güncelleme: 30/05/18